Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

Op zondag 22 mei was er een bijzondere dienst in de Marcuskerk. In die dienst werd de Marcuskerk ‘Kerk met stip’, een kerk die gastvrij wil zijn voor ex-gedetineerden

De leefwereld van ex-gedetineerden heeft zo z’n eigen problemen en is niet zonder valkuilen.
Kerkdiensten in gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen en TBS-klinieken verheugen zich in een grote belangstelling. Gedetineerden ervaren daar soms de kracht van het geloof en hoe dat je leven kan veranderen.
Tot de dag van de invrijheidstelling aanbreekt… Hoe gaat het dan verder? Het is niet eenvoudig om een nieuw bestaan op te bouwen en een menswaardige plek in de samenleving te vinden. (meer…)

29 mei

23 mei 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Poëzie bij 1 Koningen 8:22, 37-43; Lucas 7:1-10

Salomo bidt dat God gehoor zal geven aan de gebeden die vanuit of bij de nieuwgebouwde tempel tot Hem opgezonden zullen worden. Jezus geeft gehoor aan het verzoek van een Romeinse officier. Gehoor – we geven het elkaar vaak niet, zo lijkt het gedicht te zeggen. Onbeantwoorde brieven stapelen zich op in ons leven. Dat doe ik straks wel, denken we, later als… Maar niet alles kan wachten. Wat als Jezus de Romeinse officier had laten wachten? Maar anderzijds: hoeveel gebeden blijven voor het gevoel van de bidder niet onbeantwoord? Stapelen de onbeantwoorde brieven zich in de hemel niet ook op?

Antwoord op brieven (fragment)

[….]

De onbeantwoorde brieven stapelen zich
hoog op, als cirrus-stratus-wolken, onweer
beidend. Ze maken de zonnestralen doffer. Eens
zal ik antwoorden. Eens, als ik eenmaal dood ben en
mij eindelijk vermag te concentreren. Of
in ieder geval zo ver van hier dat ik mij zelf
terug kan vinden. […]

Tomas Tranströmer
Uit:De herinneringen zien mij (Amsterdam 2002)

bron: Laetare

LB 205 – Daar kraait een haan, een goed bericht

Vanaf deze eerste zondag na Trinitatis zal er in de komende maanden regelmatig een lied zijn gekozen dat niet verband houdt met de lezingen van de betreffende zondag, maar dat wel ruim toegepast kan worden of om aandacht vraagt om op het betreffende moment te kunnen zingen. Zo passeren er liederen uit diverse rubrieken van het Liedboek.

Op deze zondag wordt onze aandacht gevestigd op een morgenlied. LB 205 behoort tot de oudste liederen van de kerk: een voorreformatorische hymne van Aurelius Prudentius Clemens, een dichter uit de vierde eeuw. In veel van die hymnen is het lichtmotief belangrijk. Het zijn dan ook vaak morgen- of avondliederen. In dit lied is het licht dat verschijnt een beeld voor Christus die ons ten leven roept.

In het Liedboek voor de kerken kwam ook een vertaling van dit lied voor (gezang 371). De liedboekredactie heeft bij dit lied gekozen voor een vertaling van Andries Govaart (*1954), die de oude woorden meer naar onze tijd brengt en recht doet aan de beeldende taal. Als voorbeeld de tweede strofe: ‘Kom uit je warme bed, roept Hij, / of ben je ziek, doodop of lui?’

De liedboekredactie heeft bij verschillende hymnen een latere melodie geplaatst. Bij dit lied is de middeleeuwse melodie gehandhaafd die ook in het Liedboek voor de kerken bij deze hymne stond.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Op 29 mei, een vijfde zondag, is er om 17.00 uur een cantatevesper. De Bach-cantate O Ewigkeit, du Donnerwort (BWV 20) staat centraal in de liturgie.

In de tijd van Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) leefde men met sterke gedachten over de eindtijd met het laatste oordeel, de Apocalyps. Bach werd ook geconfronteerd met de grote kindersterfte en met het vroeg heengaan van volwassenen. Voorafgaande aan zijn leven had de Dertigjarige Oorlog (1618 – 1648), een godsdienstoorlog tussen protestanten en katholieken, tot grote slachtingen geleid in de Duitse gebieden en dat bepaalde ook sterk het leven met gedachten aan de eindtijd. In de Bach-cantate ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’ (BWV 20) tekent zich in het openingskoor de Apocalyps af: een grote vrees voor de eeuwigheid!  De onbekende tekstdichter heeft zijn werk gebaseerd op een bekend lied van Johann Rist uit 1642, gebaseerd op de evangelielezing van de zondag waarvoor de cantate is gemaakt, de eerste zondag na Trinitatis: Lucas 16 : 19-3, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ook een gelijkenis over de Apocalyps. De epistellezing van deze zondag, 1 Johannes 4: 16-21, laat hiermee samenhangend een duidelijke boodschap horen: God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en ….heeft vrijmoedigheid op de dag des oordeels’. Bach verwerkt deze boodschap op bijzondere wijze en draagt deze daarmee verder in het leven, in het eeuwige leven. Over het eeuwig leven geeft Jezus aan (Johannes 17:3): ’Het eeuwig leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus.

De cantate, die voor het eerst is uitgevoerd op 11 juni 1724, Bachs tweede jaar in Leipzig, is in tweeën verdeeld: een deel voor uitvoering voor en een ander na de preek. De cantate maakt naar Luthers gebruik en opvatting (terecht) deel uit van de verkondiging en is geen aardig extraatje!

Op zondag 29 mei klinkt de cantate ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’  (BWV 20) om 17.00 uur in de cantatevesper in de Nicolaïkerk. Ds. Ruth Peetoom is de voorganger, Berry van Berkum de organist en medewerking wordt verleend door vocale solisten, de Vespercantorij en de Cappella di San Nicolaï o.l.v. Ko Zwanenburg. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte voor het muziekfonds.

Slotmiddag

We beginnen om half drie in de grote Marcuszaal en we gaan door tot half vijf. De zaal gaat om 2.00 uur open. Iedereen is van harte welkom, ook als u nog geen lid bent! U hoeft niet gelijk lid te worden, maar u kunt eerst ‘op proef’ komen kijken of de Soos wat voor u is.

Bijdrage in de kosten: € 1,50.

We beginnen altijd met een korte meditatie en we zingen een lied, dan volgen er wat korte mededelingen en daarna is de eerste koffie- en theeronde.

Gezien een van onze leden in mei haar honderdste verjaardag viert, hebben we een bijzondere verassing op het programma!

 

Oculi-2015-3In 2014 wandelde onze organist Bram van Oort van Canterbury naar Rome. Dat was het eerste deel van zijn voettocht naar Jeruzalem langs oude pelgrimswegen. Op derde Paasdag is hij vertrokken naar Rome voor het tweede deel van zijn tocht. Eind mei hoopt hij in Rhodos aan te komen. En zijn plan is om in 2017 het laatste stuk naar Jeruzalem te doen.

Zijn tocht is te volgen via zijn blog

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

Het volgende zanghalfuurtje is op

  • 12 juni

zanghalfuurtjesteeds op zondag na de ochtendviering.

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

ober

Elke eerste donderdag van de maand en vanaf januari ook op de derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

zeven werken van barmhartigheid

In deze Activiteitenkalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid.

 

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)